tirsdag 2. januar 2018

Hvor dårlig kan man håndtere en varslersak?


Som jeg også tidligere i denne bloggen har skrevet om, er emnet varsling nå igjen blitt en het potet! Og at det igjen gjelder det politiske miljøet blir jo bare prikken over i'en. når det gjelder Arbeiderpartiet som hardnakket mener at regelverket rundt varsling har vært godt nok, og at de sågar i 2010 gikk i mot forslag da saken min var oppe på Stortinget, der Per Yngve Monsen og jeg prøvde å gjøre endringer på dagens varslingparagrafer, da disse ikke ivaretar varsleren på en god nok måte.

Varslingparagrafene ser bare så altfor fine ut på papiret, men i virkeligheten og som vi gjentatte ganger sa allerede i 2010; ikke er gode nok hvis/om varslingen gjelder ledelsen i firmaet.

Jeg vil også da sitere artikkelen som sto i Aftenposten "Vil ikke ha sakene i retten
De rødgrønne partiene mener at gjennomslag i domstolene er et lite relevant mål for hvordan regelverket virker.

De peker på at det snarere er ønskelig at varslere ikke skal gå rettens vei, men få ryddet opp i kritikkverdige arbeidsforhold gjennom en intern prosess på arbeidsplassen." . sitat sluttHva var det AP har ment med disse uttalelsene? 
Grunnen er ikke å henge ut AP, men AP har motarbeidet å endre varslingsparagrafene, og de mener at paragrafene i dagens lov er gode nok.  

videre sitat: " De tre rødgrønne mener at dagens arbeidsmiljølov, slik den forvaltes og følges opp av Arbeidstilsynet, er tilfredsstillende og at noe nytt organ ikke er nødvendig." sitat slutt. Jeg håper at AP går bort i fra denne konklusjonen i dag, da slik det fremstilles i mediene i dag; klarer ikke AP selv og håndtere slike saker. 

Som jeg tidligere har skrevet i min blogg, til tross for seier i Lagmannsretten, var det mange som mente at saken burde ankes opp til Høyesterett for å få en premiss i rettssystemet hva angår varsling, pluss at jeg da også trolig ville fått erstatning som kunne dekket opp mine tap til tross for seier.

Per Yngve Monsen var en stor pådriver og forsøkte iherdig å få med seg samarbeidspartnere som NHO og LO.

NHO uttalte seg positivt til å støtte. Mens LO nektet, og mente, som Arbeiderpartiet og de rødgrønne, at dagens varslingssystem i regelverket var gode nok. De uttalte seg også at varslingssaker helst bør løses internt og ikke tas i rettssystemet. Dette er jo da i samråd med APs uttalelser i avsnitt ovenfor.

Og argumentasjonen for at varslingsparagrafene fungerte og at man ikke skulle ta sakene inn i rettsystemet, ble også den gangen uttalt "så dårlig ledelse har vi faktisk ikke i Norge".

Som man ser av disse linken, https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/JJGL7/LO-svikter-varslerne ser  man at Per Yngve Monsen  i dette intervjuet og fortelle om at han har forsøkt å få støtte fra LO i min sak, men LO nektet. Her vises både LOs og APs trenering og uvillighet til å  se at det er store mangler for å ivareta varslerne : Sitat fra artikkel i Aftenposten "Stenstad anket erstatningsutmålingen til Høyesterett, men ble avvist. Monsen mener erstatningsbeløpet er avgjørende for varsleres rettssikkerhet, og han kontaktet LO for å høre om de ville fronte Stenstads sak. LO var ikke interessert." og her Ber LO komme på banen


LO innrømmer etter innlegg fra Monsen, så har LO strukket seg så langt at de har sovet i timen hva gjelder varsling.Og dette var i 2010. Hva har de gjort i ettertid for å styrke varsleren? når de innrømmer at de har sovet i timen i 2010? (Har man gått tilbake til soving?)

Fra 2010 og frem til 2012 jobbet vi iherdig for å gjøre de nødvendige endringene i varslingsparagrafene, og at vi poengterte viktigheten ved å ha et eget varslertilsyn som skulle ha som formål og ivareta varsleren i en varslersak. Da varsling er et meget ømtålelig punkt for enhver bedrift, organisasjon og politisk parti. På dette tidspunktet valgte AP og støte seg til Fafo sin rapport fra 2010, og ignorere de  tilbakemeldingene som kom frem fra flere varslere på denne tiden. Problemet til Fafo er nettopp ordet "varsling" og hva som skal være med i ordets betydning "varsling". Av Fafo sin rapport, og grunnlaget for dens konklusjon i 2010, var jo at med så mange varslinger og så mange løste varslingssaker; fungerte varslingsparagrafene ut i fra sin hensikt. Da må vi jo bryte dette ned til ordet "varsling" igjen. At det blir varslet til ledelsen at Gunhild trenger ny kontorstol, og at Gunhild får denne stolen, er ut i fra Fafo sin rapport en varsling og varslingen er dermed også løst.

At Stortinget betaler så mye penger for en så slett rapport og enkel konklusjon, er intet mindre enn fantastisk!

For det er jo som  man i disse dager debatterer i mediene; det er når varslene gjelder ledelsen vi finner de største og alvorligste sakene. Sitat VG dd "AP ansatte kritiserer Giske i hemmelig rapport: hvem skal vi gå til når det er ledelsen som er de jævlige?" For det er faktisk stor forskjell på varslingssaker, men dette har man ikke villet se på. Dette var også den samme begrunnelse i 2010/11.

Stortinget spørretime fra 2. desember 2010 Her er bl.a. min sak brukt som eksempel. Monsen og jeg jobbet for å få til endringer for å verne varsleren. Hva skjer med en varslersak etter at saken er ferdig i rettssystemet? Ingenting! Ingen følger opp varslingen. Ingen har ansvaret!  Det vi mente er at det må være en egen selvstendig varslerenhet som overhodet ikke har noe med Arbeidstilsynet å gjøre. For Arbeidstilsynet har en veiledende rolle, men når selv Arbeidstilsynet bruker min sak som skremselspropaganda om "hvorfor man ikke skal varsle,  man ødelegger sin yrkeskarrière. Man oppnår ikke engang og få dekket sine kostnader i en evt. rettssak".

Jeg henviser til tidligere blogginnlegg, fra 15. februar 2015, der jeg tar opp begrepet og ordet "varsling".

Etter trykket mot AP den siste uken, blir det for meg litt sånn "takk for sist". De klarer ikke selv å håndtere varsler, til tross for at de i mange år har sagt og ment at dagens lovverk er håndterbart og enkelt og forholde seg til.

Det er viktig å ikke dømme noen iom at Giske selv er sykemeldt, og ikke uttaler seg om saken. Men; jeg mener han har lagt opp til denne debatten og denne forhåndsdømmingen iom at han beklaget sin oppførsel, samt at han ikke ser bort i fra at det ville komme flere varslingssaker mot han. At han uttaler selv, at det er han som har kommet med konklusjonen om at han midlertidig trekker seg som nestleder, hvorpå Støre uttaler at det er han som har foreslått ovenfor Giske at han skal trekke seg.

I tillegg til dette har Giske gått over til Donald Trump-metoden, der han i dag  den 2.1.18 uttaler seg at varslene som har kommet inn er"fake news"

Tajik velger å lese varslene høyt på møte den 2.1.18, når Støre sier at disse skal hemmeligholdes. Dette viser jo at ledergruppen er totalt splittet i hvordan håndtere en varsling, da Støre selv har uttalt at ingen av disse varslene blir offentliggjort og skal behandles konfidensielt internt.

Det er ikke for å forhåndsdømme Giske, men Giske sine uttalelser, samt AP sin håndtering med diverse intervjuer, da med Anniken Huitfeldt,  og Raymond Johansens uttalelser allerede i 2011 , Giskes egne uttalelser. Og ikke minst; alle Tajiks uttalelser og håndteringer, tilsier at det har vært en historie rundt Giske og hans oppførsel i mange, som igjen legitimerer at man kan forhåndsdømme. Vi snakker jo tross alt om ledelsen i det største partiet i Norge.

Dette er jo nettopp et bevis på at en vanlig ledelse ikke klarer å håndtere en intern varsling der ledelsen selv blir innlemmet i varselet. 

Det blir spennende å se om varslerutvalget som nå utarbeider en ny endring rundt varsling i Norge, klarer å tenke på bedriftsmarkedet og dems plikter og lover ovenfor hverandre. Og om dems forslag til endringer blir vedtatt av Stortinget. På lik linje som en arbeidstaker har plikt til å varsle, når det gjelder liv og helse, må dette også gjelde bedriftsmarkedet seg i mellom. (Hvis en bedrift oppdager at en annen bedrift driver uetisk eller driver med korrupsjon, er denne også pliktig til å melde i fra. Det er den ikke i dag...?!)

Iom at vi har en historie fra 2010 går jeg nå ut i fra at også AP og LO vil støtte en endring av varslingsparagrafer som aldri har virket etter sin hensikt.

At det ikke blir teoretiske flotte ord, men at ordene blir konkretisert og at det er gjennomførbare beslutningsorganer som lar seg fungere i praksis.

For i mine tidligere blogginnlegg, har jeg nettopp bevist at de statlige organene som pr i dag har som oppgave og følge opp, ikke klarer og håndtere varslersaker.

Jeg ønsker forøvrig alle lesere et Godt Nytt År!
søndag 1. mai 2016

Avisartikler som beviser at Hafslund Varme og ledelsen i Norweld var godt informert om varslersaken som de nå prøver å bagatellisere

Nå som varslersaken/Norweldsaken/Hafslund Varme-saken, har blitt 9 år gammel, er det urovekkende for den vanlige mann i gata, og ikke minst bransjen, at ingen har kontaktet NVE tidligere. Med den brede dekningen tross alt denne saken har hatt.
Etter at informasjonsdirektør i Hafslund, Truls Jemtland kom på banen i media, går hele hans strategi ut på og bagatellisere og hemmeligholde, samt gi ut uriktig informasjon om denne saken. Når man leser på min blogg om de hemmeligholdte rapportene, bør man også se at rapporten som ble laget i 2011 hvorpå Jemtland gikk ut i Aftenposten og sa at denne rapporten friskmeldte hele fjernvarmenettet til Hafslund. Det var faktisk Aftenposten og jeg som informerte NVE om varslersaken og den hemmeligstemplede rapporten som såkalt friskmeldte Hafslunds fjernvarmenett.
At et kommunaleid selskap er tjent med å ha personer som bevisst farer med løgn, bør ligge som en mørk sky over denne varslersaken. Hvorfor jeg velger å legge ut disse avisartiklene, er at disse ikke har vært nettbaserte. Samt for å vise at både Hafslund og Norwelds ledelse har vært i media og uttalt seg.
De vedlagte avisartiklene er tatt fra VG og VG Helg, hhv 17. og 19. september 2009. Jeg har også valgt for å vise at ledelsen overhodet ikke tok varslingen alvorlig, tvert i mot; kampanjen mot meg var komplett. Legger ved bare noen av brevene, resten av innkallinger på samme type møter, ligger i saken hos advokaten min.
Jeg legger ut disse avisartiklene og brevene, for å vise at det er faktaopplysninger jeg kommer med, jeg er ikke ute etter å henge ut folk. Artikler og brev bør jo snakke for seg, men jeg har brukt mine ord på det.
I dag er det 1. mai og fristen for Hafslund og levere 3. versjonen av fremdriftsplanen for fjernvarmenettet til NVE etter tilsynet i 2014. (Mrk at NVE hadde tilsyn hos Hafslund også i 2013, varslersaken kom ikke opp under dette tilsynet. Hafslund lukket mange avvik under dette tilsynet, som senere viste seg at ikke var lukket da katastrofene skjedde i 2014. Igjen; fine ord blir brukt, mens handling uteblir.)
Håper de rette folka i bransjen ser «gale-matiasen», for den vanlige mann i bransjen tror jeg skjønner dette når man får vite hele historien. Her er det om å gjøre å dysse ned og feie ting under teppet. La oss håpe at man agerer, og bruker nettopp uttrykket til NDT-bransjen «Operatøren er ofte den eneste som kan registrere feil og mangler før katastrofen inntreffer.» Skjermbilde av dette her:

Viktigheten er at lederne i NDT-bransjen lager et system, slik at det ikke bare er en fin skrift på veggen, men at det blir en realitet.
Jeg vil oppfordre folk her inne til å gå inn på www.oep.no og be om innsyn i saken, så flere i bransjen får et totalt innblikk i saken.

Ønsker alle en god 1.-mai!

Med hilsen Pål

lørdag 30. april 2016

Ansvarliggjørelese etter en rettskraftig dom i rettsystemet. Hva med de faktiske lederne?

Ønsker å belyse tross innrømmelser, hvor langt ledere i NDT-bransjen vil gå for å vinne frem i en opplagt varslersak. Dette gjør jeg ved å referere til anketilsvaret og motanken til Høyesterett som ledelsen i Norweld forsøkte og nå frem med. Dette har jeg tidligere forsøkt å få frem ovenfor bransjen uten å lykkes. Anketilsvaret er ikke annet enn et offentlig dokument.

Til tross for min seier i Lagmannsretten, gikk jeg på et dundrende tap fordi erstatningssummen ble lavere enn mine faktiske utlegg. Derfor anket jeg til Høyesterett, ønsket også å få en rettsavgjørelse fra Norges høyeste rettsinstans for å få laget en premiss for varsling i Norge.    

Før Lagmannsrettens dom viste internrapportene som Norweld viste til under rettssakene ingen kritikkverdige forhold ang det jeg varslet om, verken juks, brudd på etiske retningslinjer, brudd på NDT-regler brudd på etc etc. Norwelds ledelse ved administrerende direktør uttalte til media at Norweld  selv ville anke til Høyesterett. I ankebegjæringen til Høyesterett står det flg.:
« Det er korrekt at Stenstad har varslet om at det er rapportert ved et tilfelle av rapportering av kontroll med skjøtesveiser, hvor kontroll ikke er foretatt». Sitat slutt. Nei, jeg varslet om konstant juks og bedrag, og at dette var gjort i et system. Først muntlig, så skriftlig, til Norwelds ledelse.

Bare denne ankebegjæring til Høyesterett indikerer jo og tilsier jo at Norwelds ledelse burde fått en konsekvens, og burde blitt sett nærmere i kortene av bransjen selv. For innen NDT er det både holdninger og praksis som er viktige elementer.  

Dette beviser jo at selv etter en knusende dom i Lagmannsretten prøver man å komme unna med svindel. For det var jo først etter at Lagmannsrettens dom ble rettskjennende at de såkalte hemmeligholdte rapportene ble laget. I rapportene står det svart på hvitt at jobben anses som ikke-NDT arbeid. Når ledelsen i firmaet går så hardt ut, før disse rapportene, men legger seg langflate etter at rapportene er skrevet; syns jeg det er svært merkelig at verken myndigheter og bransjen generelt gjør strakstiltak, og at dette får konsekvenser også for ledelsen som tross alt valgte å gå så hardt ut mot varsleren.

Tenk hvis bransjen hadde stått på og hjulpet meg før rettssakene, da hadde jeg sluppet og gått den tunge veien gjennom rettssystemet. Hvis bransjen hadde engasjert seg fra første stund da varslingen inntraff, så hadde operatøren/varsleren sluppet å stå i dette alene og hele tiden måtte bevise at kritikkverdig forhold forelå. Fuelledningen på Gardermoen dundret og gikk i 3 år før jukset ble offisielt avdekket, og ledningen umiddelbart ble stengt av. Tenk hvis det også der hadde skjedd en ulykke. Ledelsen kunne lett avdekket jukset på fuelledningen hvis de virkelig var interessert i å avdekke juks i egen bedrift.

Det paradoksale er; nå 9 år etter at jeg varslet, står det på NDT-foreningens nettsider: "Operatøren er ofte den eneste som kan registrere feil og mangler før katastrofen inntreffer". Det er vel og bra og ha dette på hjemmesiden, men hvor skal operatøren henvende seg? Jeg forsøkte å få med meg NDT-foreningen for 9 år siden, men de var totalt fraværende, og jeg tror faktisk ikke situasjonen er bedre i dag. Ingen vil ta i alvorlige hendelser. Jeg kan stille spørsmålet åpent, for jeg er jo ikke i bransjen lenger

Håper at denne saken og historien rundt min varslersak, kan starte en diskusjon i NDT-bransjen, og at man nettopp må ta stilling til dette og ikke bare skrive om det. Og det er jo nettopp da det er så viktig at bransjen samles om nettopp det å støtte den som sier i fra. Det eneste jeg kan se at ble gjort for 9 år siden, var at det ble skrevet om etikk og moral også da, på NDT-foreningens nettsider, og det står det samme den dag i dag. Det skrives om etikk og moral og viktighet rundt dette, men hvor skal operatøren henvende seg når problemet oppstår?  Det er jo dette bransjen må få på plass. Det er ikke lett å varsle om svært tekniske detaljer ovenfor kontorister. Det er jo de som vet betydningen av det som må ta i saken.

Saken min er jo tross alt 9 år gammel pr i dag, og er fortsatt høyst levende. Det merksnodige er at Hafslund som har blitt svindlet i denne saken, verken vil stille økonomiske sanksjoner eller prøve å rette opp feilene, men tvert i mot hemmeligholder. Snakker vi om korrupsjon her? 33% av rørnettet ble kjøpt opp av Hafslund et halvt år før jeg varslet. For 2 milliarder kr. Da ser man verdien; 33 % + 67 % er hvor mange milliarder? I tillegg jobbet Norweld med fjernvarme på hele Østlandet. Og husk; svindelen ble gjort i et system, noe også de senere rapportene tilsier. 

Det er dette jeg mener er det vesentlige hvis man skal lykkes med varsling innen NDT-bransjen. Jeg mener at ledelsen bør får konsekvenser når man både lyver i rettssystemet, og prøver å bagatellisere. For ledelsen er jo tross alt i bransjen i dag. "Tullingen" som varslet, er ikke i bransjen i dag. Så man kan jo spørre seg, hvem som egentlig gikk av med seieren i denne varslersaken? 

Merk at i rettsapparatet i en varsler-sak; må faktisk varsleren bevise at han har beviser som kan bevise at bevisene holder mål.

I ankebegjæringen til Høyesterett forsøkte Norweld å bruke de samme personene som i senere tid ble fratatt sertifikatene sine, etter at Lagmannsrettsdommen ble rettskraftig, som vitner mot varsleren. Tross alt, en av de vi snakker om her som mistet sine sertifikater, var ansvarlig for det etiske rådet i en av de få om ikke det eneste, talsrøret for bransjen. Forstå det den som kan… Det eneste bransjen svarte med på generelt grunnlag etter at rapportene forelå, var at dette såkalte etiske rådet, ble lagt ned.

Videre i ankebegjæringen så krever ledelsen å oppheve dommen «som følge av mangelfulle domsgrunner hva gjelder spørsmålet om det foreligger kritikkverdige forhold.»

Etter at avdelingsleder gikk av under rettssaken, tok ledelsen og ansatte den andre på avdelingen som avdelingsleder, som senere mistet sine sertifikater. For øvrig brukte ledelsen denne personen som vitne mot meg, under rettssaken i Lagmannsretten.

Videre i ankebegjæringen bruker ledelsen som kronvitne «ansvarlig NDT-tekniker» sitat slutt, som jobbet på hovedkontoret, hvorpå han jobbet ansvarlig på røntgen uten nødvendig NDT-sertfikat. Han skrev riktignok ikke rapportene, men utførte oppdraget, dvs han har jobbet på hovedkontoret innleid på Oslo-kontoret og jobbet med jukset. Han mistet ikke sertifikatet, fordi han ikke hadde sertifikatet den gangen. Fantastisk! -  Han er i bransjen den dag i dag.  

Etter Lagmannsrettens kjennelse der jeg ble tilkjent rettmessig sykelønn, bruker ledelsen i ankebegjæringen til Høyesterett dette som erstatningskrav?  Den rettmessige lønnen under min sykemelding nektet arbeidsgiver å godkjenne, med det påskudd om at jeg skulle ha forfalsket sykemeldingene, dette til tross for at legen sendte brev til arbeidsgiver. 3 mnds sykepenger ble først utbetalt etter den rettskraftige dommen, dvs 3 år etter sykemeldingen. 

Ang kunde som det vises til i ankebegjæringen til Høyesterett: her nektet jeg å utføre MT (magnetisk materiale) på rustfritt ikke-magnetisk materiale. Samme produkt hadde blitt godkjent fra Norwelds kontor i flere år tidligere, og det er klart; når jeg nekter, er jeg en vanskelig NDT-operatør.   

At ledelsen blir såkalt «frikjent» etter disse harde påstandene er forkastelig, og på den måten setter bransjen i et dårlig lys.

Igjen; håper jeg at denne varslersaken setter søkelys på at man faktisk kan si ifra, og ved slike alvorlige brudd at også ledelsen blir satt til ansvar, og ikke bare operatørene som jukser. Når man har internrevisjon av en egen avdeling, og det er flere med nivå 3-sertifikat som er med på internrevisjonen og godkjenner revisjonen, bør også disse få en konsekvens. Det er ikke hevnmotiv som er årsaken til at man må sette søkelyset på den ansvarlige part, men uten konsekvenser sparkes ansvaret ned i verdikjeden i en bedrift. Dette blir tatt opp til stadighet i varslersaker som for eksempel i Telenor, Yara, DNB, Statoil, tom i Politiet (Monika-saken), osv. Viktigheten er at man dytter ansvaret og konsekvensene der det hører hjemme, det er vel derfor man har en ledergruppe/ledelse?

Når man ser alle mine blogginnlegg så skjønner man at i en varslersak så er Dette er en gammel varslersak som til stadighet kommer i media, og til stadighet er en tikkende bombe. Det jeg prøver på i min blogg, er å stå på en bruskasse og skrike: "Ta min varsling alvorlig og rydd opp!" Setter min store lit til NVE som nå venter på den endelige sluttrapport, dog revidert for tredje gang av Hafslund. 

PS kommunikasjonsdirektør i Hafslund Varme går ut i media, Aftenposten, og sier at det ikke står på penger, og at kostnaden for Hafslund i denne saken, ligger på 2-3 millioner kr. Dette blir for meg totalt forvirrende, dette fordi; man skal etterkontrollere 750 nedgravde sveis +++, for en prislapp på 2-3 millioner kroner? I tillegg til dette har man tidligere fått en tredjepart til å se på 310 sveis som ikke har blitt godkjente, og som de ikke har gjort noe med, der det konstateres at det er 25% feil. Dvs at kontrollen bare av disse sistnevnte 310 sveis, er 700 kontroller, noe som igjen tilsier at man helt sikkert finner flere feil, noe som fremkommer av rapporten. At Hafslund Varme og kommunikasjonsdirektør bagatelliserer kostnadene ned til 2-3 millioner kroner, tilsier at man ikke har begrep på hva slags kostnader vi står ovenfor her. Jeg ønsker definitivt navnet på den graveentreprenøren som gjør dette arbeidet til denne prisen. Jeg har en kamerat som skal drenere rundt huset sitt, og ønsker en rimelig graveentreprenør. fredag 29. april 2016

Total mangel på det ansvar Hafslund Varme faktisk har for sikkerheten for beboere i Oslo

Pga ulykken, samt nye opplysninger, kommer det enda et innlegg om den gamle varslersaken, som er like aktuell, hvis ikke mer aktuell enn noensinne.

faksimile Aftenposten 


Reportasje i Aftenposten 20. april d.å., der NVE venter på sluttrapport for fremdrift av svindelen fra Hafslund Varme leses her:  www.osloby.no/NVE-venter-fortsatt-pa-Hafslunds-fjernvarmesvar-8434553.html 
Faksimile Aftenposten

Den siste ukens mediaoppslag om ulykken som skyldes svikt i fjernvarmen til Hafslund Varme, Aftenpostens reportasje leses her: www.osloby.no/nyheter/Jente-7-skaldet-av-lekkasje-i-fjernvarmenettet-8448557.html og NRKs reportasje leses her www.nrk.no/ostlandssendingen/sjuaring-skaldet-av-lekkasje-i-fjernvarmenettet-1.12920550

Igjen vil jeg påpeke at det er jeg som er varsleren i Norweld-saken som er rettet mot Hafslund Varme, der jeg , nå for 9 år siden, satte fingeren på graverende svindel og juks i bedriften jeg jobbet i. Blant annet foregikk det omfattende juks med kontroll av Oslos fjernvarmenett.

Jeg vil påpeke at rettssaker og prosess pågikk over 3 år.  Etter den knusende rettsskraftige dommen i Lagmannsretten, ble det på ny varslet om at det hadde vært en varslersak der varsleren vant frem i rettsapparatet til et kontrollinstans innen NDT.  Kontrollinstansen utarbeidet da en rapport som valgte å basere seg på fuelledningen på Gardermoen. Fuelledningen ble øyeblikkelig stengt og besluttet gravd opp igjen som en konsekvens av hva rapporten viste. I rapporten, og som varslingen innebar, er Hafslund i rapporten kun nevnt, men videre undersøkelser og eventuelle politianmeldelser, måtte statlige myndigheter ta seg av. Pga lite engasjement fra statlige myndigheter, ble politianmeldelsen henlagt grunnet bevisets stilling.

Etter flere utblåsninger i Hafslunds fjernvarmenett i Oslo i 2014, kom det frem opplysninger der myndighetene på ny gikk inn. Rette instans, NVE, hadde aldri blitt informert om varslersaken. Det som er enda verre, var at et firma hadde laget en rapport som konstaterte og bekreftet alt jeg hadde varslet om for Hafslund. I denne rapporten står det sågar, at NDT-arbeidet som ble gjort var å betrakte som ikke-NDT-arbeid. Denne rapporten var det ingen instanser som fikk innsyn i.

Det urovekkende er at firmaet ikke har informert myndighetene om det slette arbeidet som har blitt gjort.

Resultatet av varslingen var at bedriften Norweld ble lagt ned og tre operatører mistet sin yrkestittel og sine sertifikater. Lite skjedde ut over dette. Diskusjoner i bransjen var omtrent HELT fraværende. NDT-Norge trodde saken var over. Jeg var omtrent like populær i NDT-bransjen som en summende og irriterende mygg i en sen nattetime.

Saken er enda ikke over etter tilsynet som NVE hadde hos Hafslund i 2014.  Hafslund har levert to rapporter som ikke har blitt godkjente, og har fått ny frist til å utarbeide en fremdriftsplan med leveringsfrist 1.5.2016.  Link til denne sto i Aftenposten den 20.4., samt i TU uka før.

Mine påstander som jeg kom med under varslingen i 2007, samt under rettssakene i 2009/10, er høyst levende den dag i dag, og vi står fortsatt ovenfor en tikkende bombe. Jeg har faktisk henvist til at det kommer til å skje en ulykke på min blogg, noe som nå dessverre er en realitet. Om det er korrosjon eller sveiseskjøter som er årsaken, er det uansett tragisk. Det er mangel på holdninger hos Hafslund som bedrift.

Mener at den passiviteten bransjen (NDT-bransjen) har vist i denne varslersaken, er skremmende. Og at det faktisk er flere NDT-operatører som opplever press på produktivitet fremfor sikkerhet.
Avslutningsvis, jeg håper at de som eventuelt er interessert i denne varslersaken, ber om innsyn i www.oep.no der også disse rapportene nå også ligger offentlig for allmennheten. Rapportene som har blitt utarbeidet viser hvor langt denne bedriften, Hafslund, er villig til å gå for å hemmeligholde slik at man slipper å måtte etterkomme kravene.

I tillegg til at NVE skal motta fremdriftsplanen for sjekk av fjernvarmenettet, passet det vel svært dårlig at det i tillegg måtte til en ulykke, der en 7 år gammel jente ble skoldet, for at også politiet og andre etater må igjen åpne saken.

Men over var det IKKE, og det som nå har skjedd er grusomt: Det måtte faktisk en ulykke til før etater nå kommer inn for å etterse om det fremdeles er uoppdagede straffbare handlinger forbundet med denne saken.

Det som ryster meg og, ærlig talt, burde ryste hele NDT-bransjen i sine grunnvoller, er at det har blitt skrevet rapporter som underbygger det jeg varslet om som har blitt hemmeligholdt for allmennheten.
At denne saken fortsatt lever er det liten tvil om. Bare siste uke ble det skrevet om det tilsynet som nå NVE fører nettopp mot Hafslund.

Dette har jeg lært gjennom denne lange og svært tøffe prosessen: Skal forbedringer skje i varslersaker innen NDT-bransjen, bør bransjen definitivt være langt mer åpen for diskusjoner både for operatørerenes egen skyld og ikke minst for ledelsen i bransjen.

Jeg håper at denne kortversjonen kan skape en diskusjon i NDT-bransjen og at man er villig til å ta lærdom av hvordan man mottok en så omfattende og alvorlig varslersak som dette har vært, og fortsatt er.

fredag 6. november 2015

Habilitet: når en varslersak skal etterkontrolleres

Jeg har måtte ha en pause fra å skrive, men er nå på "beina" igjen..

Siden siste blogginnlegg har det nok en gang vært stor media-aktivitet hva gjelder varsling, både korrupsjonssaker og brudd på regelverk mm. Sakene som har vært oppe har hatt stor samfunnsmessig betydning, men jeg vil igjen påpeke at det er mange andre saker som faktisk har blitt prøvd både mot media og mot de statlige organene. Disse sakene har ikke fått oppmerksomhet i media pga av at de ikke har vært "store nok". Men husk; påkjenningen er like stor for varslerne i de sakene som ikke er store nok til at de kommer i media. Til min store forundring blir ikke dette nevnt i stor nok grad, men flere jeg har vært i kontakt med sliter menneskelig. Frustrasjonen over at ikke myndighetene har større fokus på området, er fortsatt like stor.

Siden siste blogginnlegg har det faktisk også skjedd noe i min egen varslersak; varslersaken som startet tilbake i 2007. Her er, som tidligere nevnt, NVE sterkt engasjert og ønsker tydeligvis å rydde opp. Jeg har i den senere tid bedt om videre innsyn i min egen varslersak, og ser hvor tungrodd systemet fungerer. Vil derfor i dette innlegget vise ovenfor leserne, hva vi her snakker om. Dette blogginnlegget er også basert på faktaopplysninger, for at man som leser enklere skal forstå dette tungrodde systemet. Et system som viser at man egentlig ikke vil ...

Som tidligere nevnt er det ikke uvanlig at varslersaker går over mange år. Bare som et eksempel så gikk det 15 år før det ble ryddet opp i  Unibuss-saken der varsleren Jan Erik Skog varslet. Han fikk som kjent Fritt Ords Pris 2015 sammen med varsleren i Monika-saken, Robin Schaefer.

I dette blogginnlegget og i den siste vedlagte rapporten, ser man jo at også i min varslersak er man ikke ferdig. Denne rapporten heter "Plan for gjennomføring av uavhengig tilstandskontroll hos Hafslund Fjernvarme" - Rapporten er utarbeidet september 2015 for gjennomføring våren/sommeren 2016. Dette tiltaket har blitt påtvunget Hafslund Varme pga pålegget fra NVE høsten 2015, som et resultat av alle de utblåsningene i fjernvarmeanlegget som har vært i Oslo de to siste årene. 

Ovenfor de offentlige myndighetene har jeg helt tilbake til den dagen jeg varslet, påpekt at man må kreve at ikke filmer (bevis i saken) blir kastet pga lagringsplikten. Det er ti års lagring, og i 2017 forsvinner alle bevismaterialene.

For at man skal se alvorligheten i det jeg varslet om, velger jeg å legge ut noe av det jeg har fått innsynsrett i etter at den vunnede varslersaken ble rettskraftig.  Fullstendig rapporter fra 2010 og 2011 kan leses her:
https://www.scribd.com/doc/273756940/Force-Technology-Certification-AS-Report-Dated-June-30th-2010 og https://www.scribd.com/doc/289488650/Force-Technology-Certification-as-Report-Dated-29th-of-September-2011
NB! For å få lest disse "hemmeligstemplede" rapportene kan du enklest gjøre dette via din PC; klikk på linken og hele dokumentet åpnes. Med mobil må du laste ned appen Scribd for å få lest, denne er gratis. Registrer deg via Facebook eller lag et brukernavn og passord. Gå tilbake til bloggen igjen, og klikk på linken igjen, åpne dokumentet i Scribd appen, og da får du lest hele dokumentet.  Jeg er nødt til å legge inn rapportene på denne måten fordi rapportene tydeligvis anses som hemmeligstemplede. Dette gjelder alle 3 rapportene.

Her kommer en forklaring på disse 2 rapportene. Den tredje rapporten kommer jeg tilbake til.

Force 1-rapport

Denne rapporten ble først lagt til grunn etter at det lå en rettskraftig dom i Lagmannsretten. Tenk hvis bransjen hadde gått inn på et tidligere tidspunkt, og jeg hadde kunne bruke denne rapporten i rettsaken. Da kunne jeg ha spart meg for både de psykiske og fysiske påkjenningene dette har gitt meg. Denne rapporten bekrefter fullstendig det jeg har varslet om.

Omfanget og alvorlighetsgraden må ses ut i fra at 3 medarbeidere mistet alle sine sertifikater og således retten til å utføre NDT-yrket, samt at 2 andre fikk en skriftlig advarsel hvorpå den ene fikk en så kvass omtale at hvis det kom frem flere ting ville også denne personen også risikere og miste sine sertifikater.

Det skal nevnes at 1 av de som mistet sine sertifikater og retten til å utøve dette viktige yrket, NDT, var formann i det etiske rådet i bransjens eget organ. - Iom at jeg fikk så liten støtte fra bransjen, syns jeg dette er litt viktig å få med seg fordi; under rettssaken i Lagmannsretten hadde bransjen et landsdekkende seminar i samme by som rettssaken ble ført. Ingen fra bransjen var tilstede som tilskuere under rettssaken, men ett av temaene som sto på dagsordenen under dette landsdekkende møte, var etiske retningslinjer innenfor NDT-yrket!

For at bransjen ville ta i saken, var det faktisk slik at det var en som måtte varsle bransjen om at det hadde vært en varslersak der varsleren vant og at således bransjen måtte undersøkte hva som hadde skjedd. Dette til tross for at denne saken var velkjent i den lille bransjeorganisasjonen som NDT-yrket tilhører.


Force 2-rapport

Det er denne rapporten Hafslund Varme bemerker ovenfor Aftenposten at kan friskmelde fjernvarmenettet i Oslo, men at de ikke ville gi rapporten ut til media. De mente at dette var et bedriftsdokument som Hafslund hadde eierett til, men det de kunne si, var at denne rapporten friskmeldte fjernvarmenettet til Hafslund. Dette ble sågar brukt mot Aftenposten, da Aftenposten begynte å undersøke saken. Jeg anbefaler på det sterkeste å lese denne rapporten!

Rapporten gjør nettopp det stikk motsatte, nemlig den konstaterer hvor "råtten" fjernvarmenettet i Oslo egentlig er, og hvor lite kontroll det har vært på fjernvarmenettet, noe som igjen bekrefter det jeg varslet om. Som en påminnelse var Force 1-rapporten basert på fuelledningen på Gardermoen, noe som selvfølgelig også inneholdt min varsling. Men hovedtyngden i min varsling gjaldt Hafslund Varme og fjernvarmenettet. Fuelledningen på Gardermoen gjaldt ett oppdrag på ca 14 dager, mens min varsling gjaldt i hovedsak fjerrnvarmenettet, som faktisk kan gå tilbake til 1985 og frem til dagen jeg varslet i 2007.

Det som er mest skremmende her, er at Force 2-rapport er en betalt rapport for Hafslund, og at denne rapporten ikke ble lagt fram for de offentlige myndighetene under den første inspeksjonen som NVE hadde hos Hafslund Varme i 2013.  Denne rapporten ble først framprovosert ovenfor myndighetene av Aftenposten. Det skal også nevnes at ei heller Force 1-rapport ble lagt frem av Hafslund i nevnte inspeksjon.

Igjennom det helvete som jeg opplevde, både fysisk og psykisk, i min varslerprosess, blir jeg faktisk provosert av at et firma kan lage en så slående rapport i 2010, og at man igjen utfører en annen rapport, riktignok en betalt rapport, mot kunden Hafslund Varme, året etter. Rapportenes konklusjon er jo identiske hva gjelder den dårlige kvaliteten på utførte NDT-oppdrag. At dette seriøse firmaet ikke ser at man har en plikt til å gå videre med en så slående rapport som Force 2-rapport faktisk er, og at man ikke varsler myndighetene, må da være bekymringsfullt.

Dette tilsier jo at det er noe galt med varslingssystemet i Norge. For det står faktisk at man som arbeidstaker har plikt til å varsle hvis det går ut over liv og helse. Og denne definisjonen er det svært vanskelig å leve opp til; når man selv skal definere liv og helse, tydeligvis. Hva gjelder innenfor bedriftsmarkedet, dvs i dette tilfellet, Force Technology; har man ikke i bedriftsmarkedet noen plikt til å varsle offentlige myndigheter når og hvis dette går ut over liv og helse? Er det noe man har glemt her? Er bedriftsmarkedet fritatt for å varsle? Konsekvenser i en liknende sak; viser her til hendelsen i Lund i Sverige i år, der en omkom og 6 kom på sykehus.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB i Tønsberg) har jo blitt informert om denne saken. Samt at de i hvert fall har mottatt Force 1-rapport. Men de har ifølge dem selv, et svært dårlig system for å fange opp slike varslingssaker med dokumentasjon.  Her vises det jo at de forskjellige statlige instanser ikke samarbeider, og på bakgrunn av den dårlige kommunikasjonen mellom de ulike etater, har ikke den etaten som  faktisk har ansvaret, nemlig NVE, fått vite om varslersaken og omfanget av det det ble varslet om, i det hele tatt.  Egentlig så blir dette en varsling ...

Nå håper jeg ikke leserne faller av. Men saken min ble varslet inn til DSB. Force 1-rapport ble utarbeidet etter at det forelå en rettskraftig dom. Force sendte denne rapporten til DSB med anmodning om at DSB måtte følge opp dette ovenfor politiet. Noe DSB selvsagt ikke gjorde.


Det er viktig å bemerke at Hafslund Varme ikke valgte de råd som kom frem i den hemmeligstemplede Force 2-rapport. Det er først etter utblåsningene i 2014, og da NVE ble kjent med varslersaken samt Force 2-rapport, at det ble igangsatt en fremdriftsplan fra Hafslund sin side. DVS det ble ingenting gjort fra 2011 til etter utblåsningene i fjernvarmenettet i 2014 og NVE hadde et nytt tilsyn, noe som også er ekstraordinært iom at NVE hadde  tilsyn hos Hafslund Varme i 2013.
 

Under utblåsningene i fjernvarmeanlegget i Oslo i 2014 ble NVE informert om at det forelå en varslersak, av varsleren selv. Jeg ba selv om et møte med NVE og fortalte der min historie. Må her få lov til å berømme NVE som grep fatt i saken, men de satt selv igjen med mange spørsmål om hvorfor de ikke hadde blitt informert, og i hvert fall ikke fra DSB. (Dette kan leses i de tidligere blogginnleggene, med henvisning til diverse avisartikler.)


Force tredje rapport, som de titulerer "Plan for gjennomføring av uavhengig tilstandskontroll hos Hafslund Fjernvarme"

Force har utarbeidet en fremdriftsplan på hvordan Force kan kartlegge helsetilstanden på fjernvarmenettet til Hafslund. Denne rapporten kan leses her:
https://www.scribd.com/doc/288681390/Force-Technology-September-2015-Inspeksjonsplan-for-Uavhengig-Tilstandskontroll-Av-Sveiseskjøter

I gårsdagens mediebilde blir det stilt spørsmål rundt habiliteten til leder av Kontroll- og konstitusjonskomitéen og en av de involverte personene i VimpleCom-saken.  Nå har det kommet ut informasjon om at det viser seg at det ble varslet fra ansatte i Telenor, før høringen  til Kontroll- og konstitusjonskomiteen som ble holdt i januar d.å., om mulig korrupsjon i VimpleCom. Ledelsen i Telenor valgte å ikke informere om dette under høringen. Dette er også en av grunnene til at det blir krevd ny høring. Varslingen fra de ansatte har således ikke blitt informert til Stortinget.

Det er vel noe som heter habilitetsspørsmål i andre varslersaker også, slik som i min varslersak.

Mitt spørsmål er hvordan Force  klarer å holde tunga rett i munn: At man ikke har meldt i fra den slående rapporten Force 2, og at man nå igjen skal begynne å lage en ny rapport. For meg ser det ut som at ikke Force har vært involvert i denne saken tidligere. Alarmerende! Fordi; her er det snakk om bilder som det er lagringsplikt på i 10 år. Hvorfor benytter man seg ikke av rapportene og bildemateriellet som foreligger i arkivet? For nå renner tiden ut, og det er kanskje det man iherdig prøver å oppnå, for; i 2017 er bevisene i arkivet foreldet og kastet.

I Force egne rutiner for hvordan man skal jobbe for kunder i NDT-bransjen, er en av forutsetningene at når man skal kontrollere så skal det være opp til NDT-operatøreren som skal velge hvilke sveis, noe som også blir presisert i utdannelsen man tar som NDT-operatør. Mens i denne rapporten skal man kontrollere sveis der Hafslund selv skal grave opp og gjøre andre endringer, dvs her er det Hafslund som bestemmer hva som skal etterkontrolleres pga den manglende kontrollen.

Faren for at man her går på akkord med seg selv, dvs money talks, er urovekkende. Både for bransjen selv, dvs NDT-bransjen, myndigheter og ikke minst kunden. Og jeg stiller meg undrende til at Force fortsatt har habilitet til å utføre dette oppdraget for Hafslund. Jeg henviser her til Force 1, samt Force 2-rapport. Merk: i Force 2-rapport henvises det aldri til den foregående rapport, ei heller til at det har vært en varsling ang nettopp fjernvarmenettet og brudd på de etiske reglene.

Selv om min sak er en av de få varslingsaker som har vunnet frem i rettssystemet, er det flere spørsmål som må besvares enn de svar som hittil har kommet frem. Dette fordi Hafslund kjøpte 67% av Viken  Fjernvarme (Viken Fjernvarme var eid 100% av Oslo kommune) for 2 milliarder kr. Oslo kommune har aksjemajoriteten i Hafslund Varme. Dette utgjorde ca 1/3 av det totale fjernvarmenettet i Oslo på dette tidspunktet. Avtalen ble inngått i 2006, og betalt i 2007, dvs det samme året jeg varslet.  Se omtale i NRK her: http://www.nrk.no/okonomi/oslo-selger-viken-fjernvarme-1.673530  - Dette her vil jo da si at Oslo kommune selger sin andel til Hafslund, og Oslo kommune har aksjemajoriteten (over 53%) i Hafslund.

Hafslund har selv uttalt at de var godt kjent med varslersaken, og at når Force 1-rapport hadde blitt utarbeidet, ble denne rapporten overlevert til Hafslund. Det er nettopp derfor det er nærliggende å spørre seg, om Hafslund derfor vil hemmeligholde dette for offentligheten?

I en vunnet varslersak der varsleren selv har lidd store økonomiske tap, vil jeg derfor igjen påpeke at vi i Norge ikke vil ha varsling, fordi varsleren blir ikke ivaretatt. Det er ikke slik som alle de andre svarene jeg har fått innen varsling, at "du må jo være fornøyd, du vant jo". Det er jo ikke derfor jeg varslet!

Det er folk i bransjen som i dag besitter høye titler og stillinger, som har vært med, eller har visst om, det som skjedde i Oslo fram til 2007. Det har ikke fått noen konsekvenser for disse personene. Hvorfor går lederne fri?  Og når man evt agerer, er det de lengst ned på organisasjonskartet det går ut over, og ikke de som faktisk satt med ansvaret.

I mitt neste blogginnlegg vil jeg også stille spørsmålstegn rundt politikere med manglende gjennomføringskraft i varslersaker.
fredag 8. mai 2015

Ingen krav til den som mottar varslingen. Kun krav til varsleren.

Gratulerer til Fritt Ords prisvinnerne Robin Schafer og Jan Erik Skog!

Gratulerer med prisen, og ikke minst, at det nå igjen settes fokus igjennom denne prisen på varslerne! La oss håpe at fokuset denne gangen vedvarer, slik at de helt nødvendige endringene kan bli gjort.

Det er jo helt fantastisk at det må 14 år med varsling før Unibuss-saken blir avsluttet, dvs de tiltalte har anket dommen, hvis anken går igjennom vil det gå enda 1 år.   Er det en ting som er sikkert; så må man ha tålmodighet og "frøktlig" god tid, den som varsler i norsk næringsliv. Min egen sak har jo "bare" tatt 8 år....

Dagsnytt 18 fra den 8. mai 2015, intervju med Jan Erik Skog kan ses HER (spol frem til 35 minutter).

Jeg støtter opp under hva Skog poengterer i dette intervjuet; ved etablering av et varslertilsyn, må det i så fall ha de nødvendige ressursene og myndighet, og være helt uavhengig. 


Nytter det å varsle i Norge?

I det politiske Norge, dvs på Stortinget, har man uttalt at man er avhengig av varslere (dette har blitt poengtert i spørretimen flere ganger, i 2010/2011). Og at man derfor lager spesifikke paragrafer og retningslinjer (NB disse må ikke brytes av varsleren) når man varsler:

Arbeidsmiljøloven § 2-4 om rett til å varsle, og §2-5 ang vern mot gjengjeldelse.

Det paradoksale i varslingsreglene i Norge er at det ikke er laget krav til hvordan varslingen skal mottas, noe som jeg i dette blogginnlegget vil bevise ovenfor leserne at det ikke er.

Som tidligere skrevet om, pga alvorlige hendelser i det jeg varslet om, ba jeg om innsyn mot det offentlige i min varslersak i 2014. Og oppdager da at ingenting har blitt gjort. Jeg får verbalt høre at jeg nå må være fornøyd, da jeg jo har vunnet i rettssystemet jamfør de nye varslingsparagrafene; både §§ 2-4 og 2-5. Nei, det å vinne en varslersak er ikke godt nok. For hvorfor varsler man da? For egen vinnings skyld...

Pga at det er store avvik i det offentlige organene som skal etterse varslingen og har ansvaret for det det varsles om, og at det ikke har blitt gjort noen ting, løftet jeg dette videre til to forskjellige departement; en varsling om dårlig håndtering av en vunnet varslersak, hvor de statlige organene ikke har fulgt opp varslingen  Jeg hadde et møte med statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og Sosialdepartementet den 25. september 2014, hvor jeg overleverte varslingen om  dårlig håndtering av en vunnet varslersak i rettssystemet. Med konkrete spørsmål som beviser at de statlige organene som har ansvar for det som har blitt varslet om overhodet ikke har fulgt opp de alvorlige sakene som har blitt varslet om.

De to departementet det gjelder er: Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som har ansvaret for Direktoratet for samfunnssikkerhet og - beredsskap (DSB), samt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som har ansvar for Statens Strålevern. 


Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
  
Varslingen blir overlevert den 25. september 2014. Jeg får en mail  den 18. desember 2014, at JD har mottatt varslingen. Da JD etterhvert svarer meg, etter maaange purringer fra min side, oppdager jeg til min forskrekkelse at min varsling, som går på at DSB ikke har gjort jobben sin, blir videresendt fra JD til DSB. Altså; etter mange purringer mottar jeg svar, uten at de svarer på det jeg faktisk spør om, og således heller ikke ønsker en kommunikasjon med meg som varsler.

Svarene de gir meg er som følger:
  • De innrømmer at det har vært store avvik, men ønsker ikke, og vil ikke åpne saken igjen, fordi de anser saken som gammel. 
  • De henviser til Arbeids- og sosialdepartementet da varslingsparagrafene er nevnte departementets ansvar, og ikke JD sitt ansvar. Da jeg klager på dette, skriver JD at de ikke anser meg som varsler da jeg ikke jobber i DSB og kan således ikke varsle JD om DSBs håndtering av dårlig oppfølging av en vunnet varslersak i rettssystemet, en varslersak som jeg vant! 
  • Jeg må da påberope meg § 100 i Grunnloven, da JD ikke vil anse meg som en varsler jmfr. AML §§2-4, 2-5 i denne saken som gjelder min egen sak, dvs. varsling om dårlig håndtering og oppfølging fra DSB sin side i vunnet varslersak i rettssystemet, med rettskraftig dom. Jeg vant iht §§2-4 og 2-5!
  • Når det gjelder dette samt alle de andre ubesvarte spørsmålene, velger JD å ikke svare, og igjen anser saken som ferdig. 

Arbeidstilsynet så i sin tid alvorligheten i det jeg varslet om og anbefalte DSB i 2011 å anmelde saken til Økokrim (37% av fjernvarmeredningen ble kjøpt opp av Hafslund Varme fra Viken Fjernvarme for 2 milliarder kr i 2007, rett før varslersaken). Dette fordi Arbeidstilsynet hadde tidligere vært involvert i en lignende alvorlig sak med flg. utfall: bedriften ble anmeldt til Økokrim, og fikk en fellende dom med en tilsvarende betydelig bot. Mailen der Arbeidstilsynet anbefaler DSB å gå videre til Økokrim i min varslersak, har ikke engang DSB arkivert i saken!!

Arbeidstilsynet og deres dialog med DSB, viser at Arbeidstilsynet så at denne varslersaken, at både ansvaret og oppfølgingen, lå ene og alene på DSB. DSB opplyste således ikke ovenfor Arbeidstilsynet at ansvaret på fjernvarmelednignene i Oslo er et delt ansvar, dvs på DSB og NVE. NVE hadde ikke kjennskap til den alvorlige varslersaken fra 2007, som således også berører deres ansvarsområde, før Aftenposten informerer de våren 2014 etter flere hendelser i fjernvarmenettet i Oslo. At det hadde blitt utarbeidet rapporter som forsvarte det som hadde blitt varslet om, men at ingenting hadde blitt gjort, visste NVE heller ikke noe om.

Den dårlige oppfølgingen fra DSB blir også omtalt i Aftenposten den 15. april 2015, LES SAKEN HER

faksimile fra Aftenposten 15.4.2015


Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Jeg klaget inn til HOD pga Statens Stråleverns dårlig håndtering, samt alvorlige brudd på Strålevernsforskriften;  bruk av radioaktive kilder i Oslo sentrum, uten bruk av sikkerhetsutstyr. Jeg ba om mine egne doserater, noe hver enkelt person som arbeider med strålevern skal ha på seg for å måle de totale dosene personen blir utsatt for (eks som brukes på røntgen på sykehus). Dette er lovbestemt jmfr. Strålevernsforskriften.

Saksbehandler i Statens Strålevern som håndterte varslersaken i 2007, blir satt til å være saksbehandler på klagen av hans eget arbeid i 2014. Denne saksbehandleren finner selvfølgelig ut at han overhodet ikke har gjort noen feil, og håndtert varslingen på godt og forsvarlig vis. Også her oppdager jeg at mine svar på min klage, har HOD oversendt og konfrontert med Statens Strålevern. HOD konkluderer (selvfølgelig) med at dette er en gammel sak og ikke ønsker å gjenåpne saken for å se om noe har blitt gjort feil. Dessuten skriver HOD at iom at jeg ikke har fått svar fra Statens Strålevern på mine doserater, har jeg heller ikke jobbet med strålevern.... Dette til tross for at jeg har vunnet et varslersak som også innebærer radioaktive isotoper!

Når man nå leser denne kortversjonen om hvordan man som varsler blir fulgt opp i en varslersak, tilsier det jo at det er nødt til å sitte kompetente mennesker i andre enden, som kan ivareta varsleren og om ikke annet påse at han får korrekte svar på sine henvendelser.

Når man står helt alene som en varsler, uten en fagorganisasjon i ryggen, som i mitt tilfelle, får man så "dum" behandling og arrogante svar, som man også da selvsagt forventer ikke blir besvart. Man har jo liten, eller ingen tyngde da man krever svar på lovbestemte spørsmål.

Derfor er det viktig, som Per Yngve Monsen og jeg arbeidet for i 2010/2011, at det etableres et eget varslertilsyn, som må ha ansvaret for å se om det er hold i varslingen. OG at det er dette tilsynet som fører saken mot bedriften, staten, kommunen etc, og ikke hver enkelt varsler. Til tross for at jeg har vunnet i rettssystemet, og fikk erstatning på kr 100 000,- (dette var beløpet fordi bedriften trakk tilbake alle 4 gangene de forsøkte å sparke meg, og at jeg således var ansatt i bedriften, dog sykemeldt, da dommen falt).

Ble etter den rettskraftige dommen frosset ut, og måtte slutte i jobben. I tillegg til dette løp mitt økonomiske tap etter min erstatning på tilsammen kr 300 000,-.

Derfor må jeg få lov til å spørre; Vil vi ha varsling i Norge. Hvis ja;  må varsleren være villig til å løpe risikoen og dekke alle kostnader selv, samt at man må ha fryktelig god tid; en varslersak går over mange år. Mrk: man har sågar plikt til å varsle når det gjelder liv og helse.  

Jeg får ukentlige telefoner fra varslere som har endt i økonomisk ruin allerede før saken har rukket og komme for retten, de har faktisk brukt alle pengene sine i forarbeidene til rettssaken, og har således ikke råd til å føre saken. Vi snakker her om millionbeløp. Igjen må jeg etterlyse det den daværende opposisjonen uttalte til pressen. Nå sitter de i regjering, og jeg forventer en snarlig håndtering av varslerparagrafene og de endringer som er nødvendige for at man nettopp skal lykkes med varsling i Norge. LES SAKEN HER

Hvorfor er det aldri snakk om konsekvenser for de som skal følge opp varslersaker, og som ikke gjør den jobben de er satt til? Varslingen blir trenert. Dette er tilfelle i samtlige varslersaker jeg har vært involvert i. Ingen konsekvenser for den som mottar varslingen, hvis den ikke gjør jobben sin. Dette gjelder også i høyeste grad de statlige organene. Det er jo disse som trenerer varslingen, og således trekker den ut, som nærmest håper på at varsleren skal gi seg. Her må man også få lov til å stille krav. Noe de nåværende varslingsparagrafer ikke demmer opp for, dvs. du har rett til å varsle, men det stilles ikke krav til å følge opp.

At nettopp to varslere, Schafer og Skog mottok Fritt Ords prisen, er viktig for at søkelyset på nettopp varslersaker er viktig for det norske samfunn. Oppgaven til Stortinget, må jo være å påse at de forskjellige departement klarer å motta varsler og behandle varsler som Stortinget sier at de skal gjøre. At departementene forstår betydningen og viktigheten til den jobb de er satt til å gjøre, og ikke bruker enhver anledning til å fraskrive seg ansvar. Det skal nevnes at i de brev jeg har fått fra henholdsvis HOD og JD, er det direktører og avdelingsdirektører som har signert.

Gjengangeren i en varslersak er jo at varsleren ikke blir ivaretatt av de offentlige instansene som har ansvaret. Fremgangsmåten på å motta og håndtere varsler av de ulike offentlige instanser, ble tatt opp i spørretimer på Stortinget i 2011. Det finnes ingen kontrolltiltak, som påser at statlige instanser faktisk etterlever det Stortinget sier at man skal gjøre i forhold til oppfølging og håndtering av varslersaker.

For å poengtere viktigheten av å ha et eget varslertilsyn, er jo at varsleren kun skal forholde seg til en part. Og at varslertilsynet  tar saken opp med de ulike offentlige instansene. Feks i min varslersak gikk varslingen på flg .måte: bedriftsleder, Arbeidstilsynet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredsskap, Statens Strålevern, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet.

Man må jo være jurist og statsviter, samt en kløpper i granskning og mailkorrespondanse, for å varsle i dagens Norge. For det er varsleren selv som må påse at varslingen blir fulgt opp. Det er da ikke noe vits i å varsle, hvis det eneste man oppnår er er å få et dokument etter diverse rettskjennelser, at man hadde rett. Det må jo være noen som følger opp varslingen! Det er jo nettopp derfor en varslersak tar 8 år, 14 år osv osv pga lang og nitidig kamp fra varslerens side rundt det at varslingen faktisk blir fulgt opp, og at det ikke bare blir et papir som viser at man har vunnet saken.

Hvordan skal man kunne klare å varsle anonymt, når det så og si er umulig å varsle med fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer? Alt må jo dokumenteres og bevises i en varslersak.
torsdag 26. mars 2015

Bare 8 år etter varslingen er det endelig en offentlig myndighet som gjør den jobben man er satt til å gjøre!

Jeg har flere ganger blogget om at jeg vil skrive om anonym varsling, jeg må også denne gangen beklage at dette må komme senere. Dette fordi nye opplysninger i min varslingssak har nå kommet frem.

Mine blogginnlegg har tidvis vært veldig lange, så jeg vil denne gangen prøve å fatte meg i korthet. Men i dette blogginnlegget ligger det nederst utdrag fra en rapport fra 23. mars 2015 (dette er da 8 år etter varslingen) som må leses, da dette er konklusjonene av NVEs gjennomgang av tilsynet hos Hafslund Varme.

Jeg varslet om denne saken i 2007. Gikk til rettssak. Tapte i Tingretten. Vant i Lagmannsretten i slutten av 2009. I denne perioden fikk jeg ingen eller svært liten hjelp fra offentlige myndigheter. Da jeg på bakgrunn av den store utblåsningen i fjernvarmenettet i 2014, iverksatte jeg innsyn i min egen varslingssak for å se hva som har blitt gjort av de offentlige myndighetene. Ble særdeles skuffet over det manglende engasjement fra de som har blitt satt til å passe på oss, dvs. allmennheten. Dette vil jeg senere komme tilbake til.

DSB som i sin tid ble varslet av Arbeidstilsynet, har vist seg å ikke gjøre noe. Ja, jeg vil gå så langt at de har påtatt seg ansvaret for ting de ikke har gjort. Dette kommer jeg tilbake til i et senere blogginnlegg.

Det viser seg nemlig at NVE, som ikke ble involvert i varslersaken, har hovedansvaret for fjernvarmeledningen. Og ikke engang dette har DSB forstått og derav ei heller informert NVE om varslersaken fra 2009. På bakgrunn av den sviktende "helse" som dette fjernvarmenettet viser seg å ha, opprettet NVE en ny tilsynssak hos Hafslund Varme. NVE hadde riktignok nylig avholdt en tilsynssak, der alle avvikene hadde blitt lukket i 2013. Men i den nye tilsynssaken i 2014, viste det seg at noen av de lukkede avvikene, viste seg å ikke være lukket likevel.

Når man leser tilsynsrapporten som ligger nederst i dette blogginnleggget, kommer det jo nærmest frem at Hafslund har løyet/tilbakeholdt informasjon. Vil gjenta igjen at denne bedriften er et kommunalteid selskap. Eid av Oslo kommune.  A l a r  m e r e n d e !

I utdraget fra rapporten håper jeg leserne og allmennheten skjønner betydningen i det som står. Da ordlyden i mange tilfeller er tung og forstå, også fordi at saken er så kompleks.

Jeg syns det er viktig at dette kommer ut til allmennheten. Og at man ser konsekvensene av at man ikke stiller krav til offentlige myndigheter når det gjelder oppfølging av varslersaker.  Jeg håper at det er noen som kan følge opp den manglende oppfølgingen. Og at den manglende oppfølgingen får konsekvenser for etatene.

Når jeg ser hvor vanskelig det er å følge denne saken, må jeg være evig takknemlig for den hjelp jeg har fått fra Per-Yngve Monsen, og ikke minst den gode advokat Trygve Staff.

Avslutningsvis vil jeg takke NVE for at de har gjort den jobben de er satt til fra samfunn og Storting. For det er faktisk slik at man er prisgitt de personene som sitter i posisjoner i vårt samfunn.

At Hafslund Varme med den vranginformasjonen og løgn de har versert med både ovenfor presse, myndigheter, samt varsleren, håper jeg også det blir en konsekvens av. Et kommunalteid selskap kan umulig ha fordel av å ha slike ansatte, som informerer med løgn. Jeg sitter med kopier av utallige mail fra flere, der informasjonssjefen i Hafslund direkte har kommet med løgn for å forsvare  det faktum at Hafslund ikke har villet ettergå juks og svindel som har blitt påført Hafslund.

PS når man ser på verdiene vi her snakker om, ble 37 % av rørledningen kjøpt opp av Hafslund i 2007 for 2 milliarder kr. Les de foregående blogginnlegg.

Her kommer utdraget av rapporten fra 23. mars 2015

"Avvik 1: Selskapets ROS-analyse oppfyller ikke forskriftskravet (jf bfe § 2-4).

I tilsynsrapporten skriver NVE at «ROS-analysen for rørbrudd er svært overordnet, og tar ikke for seg
ulike forhold som alder, teknologi, samfunnsviktige aktører, mer og mindre viktige deler av nettet mv.
Selskapet mangler dokumentasjon av vurderingen som ble foretatt etter at selskapet ble kjent med at
sertifikatene for sveiseskjøter var forfalsket (Norweld-saken). Selskapet vurderte at dette ikke medførte
økt risiko for lekkasje i sveisene, og gjorde ikke spesielle tiltak.
ROS-analysen tar ikke høyde for tap av store mengder vann eller problemer med leveranser av store
mengder vann fra vannledningsnettet.

Selskapet oppgir at nivå 2 ROS-analyser oppdateres hvert tredje år».
For krav til lukking framgår det at «risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres med et slikt omfang
at enheten kan identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning for å
oppfylle kravene i forskriften. Risiko for lekkasjer i sveiseskjøter og tap av store menger vann skal inngå
i analysen. Analysene skal oppdateres årlig, slik at de reflekterer selskapets reelle risikobilde».
Oppfølging etter tilsynsrapporten

Side 3
I etterkant av tilsynet ble NVE av media gjort oppmerksom på at det forelå en rapport utarbeidet av
Force Technology som vurderte kvaliteten på sveiseskjøtene i fjernvarmenettet til HVAS i etterkant av
avsløringen av jukset (med sertifikatene) som HVAS ble utsatt for. NVE ba om å få oversendt denne
rapporten 16.04.2014. NVE mottok Teknisk memo fra Force Technologi datert 29.09.2011 sammen med
internt notat fra HVAS datert 22.04.2014, den 23.04.2014. NVE mottok senere vedlegget til rapporten
fra Force Technology «filbedømming 16.05.2011» 06.05.2014.

Det framgår av rapporten fra Force Technology at den er skrevet på bakgrunn av en gjennomgang av
filmer som har vært tatt som del av sveise- og kontrollverifikasjonen. Rapporten forteller at kvaliteten på
filmene gjennomgående har vært dårlig, og at av ca 20 sveis, har 25 prosent feil som burde vært reparert
i henhold til standard. Force Technology presenterer videre en konkret plan for hvordan dette kan følges
opp nærmere.

Det framgår av det interne notatet fra HVAS at det i mangel av skriftlig dokumentasjon er et forsøk på å
rekonstruere hvilke valg HVAS tok i etterkant av rapporten fra Force Technology i 2011. I det interne
notatet framgår det at det i etterkant av rapporten fra Force Technology ble diskutert hvorvidt det
foreslåtte arbeidet ville gi flere eller bedre svar, og om det var verdt innsats og kostnad. HVAS viser til
at det er 10 prosent av sveisene som kontrolleres med røntgen i utgangspunktet, basert på en
bransjestandard Hafslund har valgt å følge. Det er ikke noe lov eller forskriftskrav denne kontrollen er
basert på. Videre skriver Hafslund at «dersom en skulle skaffet full oversikt i den gitte situasjonen var
det oppgraving og ny kontroll som ble vurdert som et fullgodt alternativ. Imidlertid ble dette sett på som
ikke gjennomførbart med tanke på arbeid og kostnader, samt de ulemper det ville medføre ute i
gatebildet, veid opp mot usikkerheten om det ville gitt oss noe større trygghet mot lekkasjer» (Hafslund
22.04.2014).

Det er vanlig prosedyre ved langvarige hendelser at NVE sender situasjonsrapporter til DSB. NVE
sendte også vedtak og tilsynsrapport til DSB. Dette ble også gjort i forbindelse med tilsyn hos HVAS
17.03.2014. Videre ba NVE 10.04.2014 om å få tilsendt kopi av DSBs tidligere håndtering av saken
knyttet til kontroll av fjernvarmerør (kontroll med sveis av skjøter).

I svaret fra DSB 23.04.2014 framgår det at DSB var kjent med Norweld-saken. I en rapport DSB fikk
oversendt i juli 2010 framgår det at Force Technology hadde sertifisert personell i Norweld som utførte
radiografisk kontroll (NDT kontroll) av sveisearbeid, og at relevante sertifikater ble trukket tilbake på
etisk grunnlag. Det framgår videre at Force er utpekt av DSB som tredjepartsorgan med begrenset
arbeidsområde i henhold til trykkbeholderdirektivet. Force er utpekt til sertifisering av NDT-personell,
sertifisering av sveisere og sveiseprosedyrer. DSB fører tilsyn med Force. Formålet med tilsynet er å
kontrollere at Force oppfyller de vilkår som er satt i forbindelse med utpekningen som tredjepartsorgan.
DSB oppgir å være tilfreds med at Force i 2010 trakk tilbake sertifikatene til de Norweld-ansatte som
var involvert i saken. DSBs videre oppfølging av saken har omfattet drivstoffledningen på Gardermoen,
og erfaringene fra Force-rapporten er tatt opp med tekniske kontrollorganer som har benyttet NDT-
tjenester fra Norweld. Kontrollarbeidet på fjernvarmeledningen Klemetsrud-Sentrum har ikke vært fulgt
opp av DSB.

Fjernvarmeledninger kommer inn under forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og
trykksatt stoff. Det er trykksatt stoff som er relevant for fjernvarmeledninger. DSB opplyser at det er
utarbeidet temaveiledninger til forskriften. I temaveiledningen for damp- og hetvannsystemer står det
om fjernvarmeledninger at det må utarbeides kontrollplaner for tetthetsprøving, trykkprøving,
røntgenkontroll og teknisk dokumentasjon. I praksis innebærer dette at kontrollopplegget for
fjernvarmeledninger skal ivaretas av utbygger i henhold til et internkontrollsystem. Det er ikke etablert
et system for myndighetstilsyn i henhold til nevnte forskrift, med bygging og drift av
fjernvarmeledninger.

Side 4
På bakgrunn av DSBs tidligere befatning med saken, ble det avholdet et møte mellom DSB og NVE
18.06.2014. Videre kontakt mellom tilsynsetatene har avklart at det er NVE som vil stå for den videre
oppfølgingen av denne saken vs HVAS, men med bistand fra DSB (etter møte 08.01.2015). Dette har
blant annet omfattet tolkning av dokumentasjon oversendt fra HVAS.

I sitt brev av 27.08.2014 redegjør HVAS for at risiko- og sårbarhetsanalysen « er oppdatert
til å omfatte mulige feil som følge av alder, teknologi, sveisefeil, utvendige graveskader
på rørene, feilprosjektering, utette kumlokk med påfølgende vanninntrengning til rør og
svikt i leveransen til samfunnsviktige aktører. Oppdatering av ROS-analysen blir gjort
årlig». Videre skriver HVAS at «Internkontrollhåndbok er oppdatert med gjeldende og
riktige opplysninger om bakgrunn og revisjon av ROS-analyser».

NVE ba i brev av 22.09.2014 om oversendelse av nærmere dokumentasjon for å kunne vurdere om
tiltakene var tilstrekkelige til at avvikene er rettet. Det ble satt frist for oversendelse til 26.09.2014. NVE
mottok ønsket dokumentasjon innen fristen.

I den oversendte risiko- og sårbarhetsanalysen blir aktiv bruk av alarmtråder (tidlig deteksjon av
fuktighet i isolasjonen rundt rørene) oppgitt som en eksisterende barriere mot rørbrudd på
hovedledning/stor lekkasje fra fjernvarmenettet. Under Årsak oppgis «Sveiseporer, dårlig etterkontroll
av sveiser – ref. Norweld-saken». Det opplyses her om at selskapet vil gjennomføre flere fysiske
kontroller av sveisekontrollører ved utbyggingsprosjekter i rørnettet.

Videre ble det oppgitt at «Alle krympemuffer på området Bjørndalen er skriftet ut. Aktiv bruk av
alarmtråder for å detektere fuktighet i isolasjonen rundt rørene tidlig. Overvåkning av vannforbruk for
tidlig å kunne avdekke eventuelle lekkasjer».

Oppfølgende spørsmål til oversendt dokumentasjon ble oversendt HVAS 11.11.2014. På bakgrunn av
dokumentasjonen ønsket NVE ytterligere avklaringer med hensyn til selskapets ROS-analyser og
gjennomførte tiltak for å oppdage feil/rørbrudd. NVE mottok 27.11.2014 en redegjørelse fra HVAS som
utdyper innholdet i den oppdaterte ROS-analysen.

HVAS redegjør for at med Bjørndalen-området menes det separate primærnettet som går fra Klemetsrud
Varmesentral og sørover til Bjørndalen. På hovedledningen fra Klemetsrud Varmesentral til Orring i
Bjørndalen er det skiftet ut 180 muffer på ø400-ledningen og 20 muffer etter at ledningen har gått over
til ø250. Dette er utbedringer som ble gjort etter lekkasjen i 2012.

På spørsmål fra NVE om hva som menes med «aktiv bruk av alarmtråder», svarer HVAS at dette er et
permanent tiltak. Det henvises til prosjekt 31R-1404 som skal etablere et velfungerende
overvåkningssystem over primærnettet. Dette prosjektet vil på sikt etablere kontinuerlig overvåkning
over størsteparten av primærnettet. Alarmtrådene har vært, og er i bruk flere steder. Ordvalget «aktiv
bruk alarmtråd» gjenspeiler ifølge HVAS et økt fokus på å utnytte potensialet til dette verktøyet.
HVAS redegjør for at en alarmsone består av to hovedkomponenter, alarmtråder og en
overvåkningsenhet. En alarmsone området hvor en overvåkningsenhet bruker alarmtrådene til å måle
eventuell fuktighet i isolasjonen rundt fjernvarmerøret. For operative alarmsoner må både dokumenterte
alarmføringer i HVAS ́ geografiske informasjonssystem (GIS) samsvare med trådføringen i felt, og
virkelighetsrepresenterende måledata fra overvåkningsenheten leveres live til Hafslunds interne server.
Alle prefabrikerte fjernvarmerør har alarmtråder innebygd i isolasjonen rundt røret. Operative
alarmsoner er tiltak som HVAS selv etablerer, i samarbeid med en leverandør. Driften av systemet er
delt mellom en entreprenør med rammeavtale og en driftsingeniør på avdeling Nett og Kundersentraler i
Hafslund Varme.

Side 5
Pr. 28.11.2014 oppgir HVAS å ha 8 operative alarmsoner, som til sammen kontinuerlig vil overvåke 16
km med rørtrasé. Pr. 31.12.2014 er målet at alle distribusjonsledninger større enn eller lik ø500 skal
være i operative alarmsoner. Dette vil innebære at fjernvarmeledningene fra Klemetsrud varmesentral til
sentrum og fra Haraldrud til sentrum (1 og 2) vil være kontinuerlig overvåket. Med dette målet innfridd,
vil det utgjøre 18 operative alarmsoner med til sammen 37 km rørtrasé.
HVAS oppgir at det i dag er til sammen dokumentert 162 av 300 km rørtrasé med alarmtråder, som er
koblet til 98 unike overvåkningsenheter, hvorav 18 forventes å være online innen 31.12.2014. Tidligere
ble disse sonene målt manuelt på årlig basis.

NVEs vurdering

NVE ble i forbindelse med offentliggjøring av varslet tilsyn med HVAS etter rørbruddet i Akersgata
gjort oppmerksom på at det kan foreligge mangler ved kontrollen av sveiseskjøter i deler av
fjernvarmenettet i Oslo. NVE har blitt kjent med at kontroll av sveiseskjøter i deler av fjernvarmenettet i
sin tid skulle bli utført av selskapet Norweld, hvor selskapets kontrollører senere mistet sin autorisasjon
som følge av omfattende juks med kontroller. Dette gir grunnlag for å mistenke at sveiseskjøter i
fjernvarmenettet ikke er kontrollert og at det kan foreligge mangler ved den kontrollen som er utført.
Utelatte eller mangelfulle kontroller gjør at man ikke har kunnskap om kvaliteten på de aktuelle
sveiseskjøtene, herunder om de har mangler.

Utgangspunktet for krav om kontroll av sveiseskjøter ligger i regelverk som DSB forvalter. I forbindelse
med tilsynssaken har NVE vært i kontakt med DSB som forvalter forskrift om håndtering av farlig stoff.
Det ble i denne sammenheng etterspurt tilgjengelig informasjon i DSB vedrørende Norweld-saken, DSB
ble bedt om å gi en vurdering av om DSB har hjemmel til å kreve uavhengig tredjepartskontroll av
HVAS sine fjernvarmerør, og NVE ba samtidig om tilbakemelding på om DSB vil føre tilsyn med
HVAS etter hendelsen i Akersgata. DSB har i brev til NVE av 8. juli 2014 meldt tilbake om at DSB
«ikke har hjemmel til å kreve at systematisk tilstandskontroll med fjernvarmeledninger skal utføres av
uavhengig kontrollør» og at «dette gjelder selv om det, som i dette tilfelle, er åpenbart mangler ved den
kontrollen som ble utført da anlegget ble bygget». Hva gjelder spørsmålet om DSB vil føre tilsyn, legger
DSB til grunn at DSB på et generelt grunnlag ikke prioriterer tilsyn med distribusjonsnettet for
fjernvarme ut fra prinsippet om at deres tilsyn skal være risikobasert. DSB uttaler videre at «vår
vurdering av samfunnsrisiko som følge av lekkasjer i distribusjonsnettet for fjernvarme knytter seg i det
vesentlige til forsyningssikkerhet».

I møte 08.01.2015 ble DSB og NVE enige om at NVE vil stå for den videre oppfølgingen av risiko og
sårbarhet knyttet til fjernvarmenettet i Oslo, men med bistand fra DSB om teknisk regelverk og
tilhørende krav til risikovurderinger. NVE har på denne bakgrunn rådført seg med DSB for den videre
oppfølging av HVAS.

I utgangspunktet mener NVE at HVAS burde ha foretatt nærmere undersøkelser etter at selskapet ble
gjort kjent med sertifikatjukset i Norweld-saken. Videre er NVE overrasket over at det ikke foreligger
skriftlige vurderinger før i april 2014, i etterkant av NVEs tilsyn på hvilken vurdering selskapet gjorde i
etterkant av avsløringene og rapporten fra Force Technology. En forutsetning for å kunne «identifisere
virksomhetens risikopotensiale» (jf den da gjeldende beredskapsforskriften, BfK § 1-3), er å ha
tilstrekkelig oversikt over tilstanden i egne anlegg. Sårbarhet skal identifiseres slik at virksomheten kan
foreta en fornuftig avveining mellom sikringstiltak (for å forebygge uønskede hendelser) og
beredskapstiltak (for håndtering av den risiko virksomheten ikke kan fjerne eller helt forebygge), jf
avvik nr 2.

Side 6
Etter NVEs vurdering er det slik saken fortsatt står, behov for en nærmere vurdering av den reelle
tilstanden til HVAS fjernvarmerør. Etter beredskapsforskriften skal HVAS «gjennomføre risiko- og
sårbarhetsanalyser knyttet til ekstraordinære forhold. Analysene skal ha et slikt omfang at enheten kan
identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning for å oppfylle kravene
i forskriften. Analysene skal minimum gjennomgås årlig og oppdateres ved behov» (bfe § 2-4).

NVE anser ikke avviket som rettet fordi det ikke foreligger god nok dokumentasjon til å utarbeide
tilfredsstillende ROS-analyser og beredskapsplanverk, og viser til varsel om vedtak under.


Avvik 2: Beredskapsplanen er ikke tilstrekkelig samordnet med berørte myndigheter og andre
relevante aktører (jf bfe § 2-5)
.

NVEs kommentar i tilsynsrapporten: «Beredskapsplanens beskrivelse av transport stemmer ikke med
ROS-analysens vurdering av det samme.

Beredskapsplanen tar ikke høyde for håndtering av tap av store mengder vann eller problemer med
leveranser av store mengder vann fra vannledningsnettet.

Beredskapsplanens punkt om varsling ble ikke fulgt i forbindelse med hendelsen 12.02.2014».
Med hensyn til lukking, skriver NVE at «selskapet må sikre at beredskapsplanen oppdateres slik at den
reflekterer ekstraordinære forhold som er identifisert i ROS-analysen(e) og at den er funksjonell ved
ekstraordinære situasjoner. Planen skal samordnes med alle relevante myndigheter og virksomheter».

Oppfølging etter tilsynsrapporten

HVAS har i brev 27.09.2014 redegjort for at «samsvarsvurdering , Beredskapsplan og ROS-analyse er
oppdatert med samme vurderingskriterier.
Beredskapsplan er oppdatert mhp. bydeler og eiere av helseinstitusjoner samt beredskapspersonell i
Oslo kommune etter egen liste tilsendt av Beredskapsetaten i Oslo.

Liste over kritiske kunder (sykehus og andre helseinstitusjoner) og deres kontaktpersoner er oppdatert i
samråd med Oslo kommune. Selskapet er på Oslo kommunes distribusjonsliste ved oppdatering av
kontaktpersoner på listen

Utflomming av store mengder vann og tiltak for påfylling er beskrevet i ROS- analysen og
Beredskapslanen.

Gjennomført møte med operative ledere for erfaringsutveksling og gjennomgang av beredskapsplan med
fokus på varsling. Det avholdes møter hvert kvartal med operative ledere og administrerende direktør
for erfaringsutveksling og gjennomgang av beredskapsplanen med tanke på forbedringer. Ved større
endringer i beredskapsplanen samordnes den med relevante myndigheter og virksomheter».
I brev av 22.09.2014 ba NVE om få oversendt et relevant utdrag fra oppdatert beredskapsplanverk og
oversikt over oppdatert liste over kritiske kunder for bedre å kunne vurdere om avviket faktisk var
lukket. NVE mottok «Beredskapsplan for Hafslund Varme» 26.09.2014, godkjent av HVAS 16.09.2014.

NVEs vurdering

NVE har merket seg at selskapet på korrekt måte har varslet NVE etter rørbrudd i Pilestredet
(26.08.2014) og rørbrudd i Brenneriveien (26.01.2015). Dette indikerer at ny rutine er etablert og følges.Side 7
Beredskapsplanen som NVE fikk oversendt 26.09.2014 er det redegjort for at det
25.08.2014 ble lagt inn i beredskapsplanen en oppdatert scenariobeskrivelse med Vann- og
avløpsetatens rolle.

NVE mener at det må foretas en tilstandskontroll for å undersøke hvilken risiko mangler
ved sveiseskjøter representerer for rørnettet og at denne informasjonen skal legges til grunn
for selskapets ROS-analyse og beredskapsplanverk.

NVE anser ikke avviket for rettet fordi det ikke foreligger god nok dokumentasjon til å utarbeide
tilfredsstillende ROS-analyser og beredskapsplanverk, og viser til varsel om vedtak under.


Varsel om vedtak


NVE er i henhold til energiloven § 10-1 første ledd annet punktum jf. delegasjonsvedtak av 27.
november 2013 nr. 1386 ansvarlig for å føre kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av
energiloven overholdes. Dette omfatter myndigheten til å «gi de pålegg som er nødvendige for
gjennomføringen av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven», jf. § 10-1 første ledd første punktum.
Tilsvarende bestemmelse er gitt i energilovforskriften 9-3. NVE er i nevnte delegasjonsvedtak utpekt
som beredskapsmyndighet etter lovens kapittel 9, og i henhold til beredskapsforskriften (bfe) § 8-2 kan
beredskapsmyndigheten «gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelser gitt i
eller i medhold av» beredskapsforskriften.

På bakgrunn av den informasjonen som har fremkommet i forbindelse med og etter tilsynet som ble
gjennomført 17.03.2014 mener NVE det er behov for å følge opp saken ytterligere. NVE varsler på
denne bakgrunn at vi vurderer å treffe følgende vedtak:

1. Varsel om pålegg om uavhengig tilstandskontroll

Nærmere om pålegget som vurderes
NVE vil på bakgrunn av informasjonen som har framkommet i forbindelse med og etter tilsynet
som ble gjennomført 17.03.2014 vurdere å fatte vedtak om pålegg om en uavhengig
tilstandskontroll med fjernvarmenettet i Oslo sentrum for å framskaffe informasjon om og
vurdere faktisk tilstand ved anlegget. På grunnlag av anleggets betydning for
forsyningssikkerheten kan NVE stille krav til at en slik kontroll skal gjennomføres av et
uavhengig kontrollorgan og at det blir utarbeidet en kontrollrapport som dokumenterer og
vurderer resultatene av kontrollen. NVE vil ikke pålegge konsesjonær å benytte et bestemt
kontrollorgan, forutsatt at kontrollorganet har kompetanse på området. HVAS kan vurdereSide 13
kontrollomfang, -metoder og krav til dokumentasjonsgrunnlag i samarbeid med kontrollorganet.
Plan for gjennomføring av kontroll skal godkjennes av NVE.

Begrunnelsen hvorfor et slikt pålegg vurderes

NVE anser det som nødvendig at det framskaffes informasjon om den faktiske tilstanden til
fjernvarmerørene som har vært berørt av Norweld-saken. Denne kunnskapen er relevant for utarbeidelse
av ROS-analyser og beredskapsplanverk.

På bakgrunn av at HVAS har hatt flere år på seg til å gjennomføre nærmere undersøkelser, som anbefalt
av Force Technologi i 2011, synes et pålegg om dette nødvendig. Det framgår av rapporten fra Force
Technology at den er skrevet på bakgrunn av en gjennomgang av filmer som har vært tatt som del av
sveise- og kontrollverifikasjonen at kvaliteten på filmene gjennomgående har vært dårlig, og at av ca 20
sveis, har 25 prosent feil som burde vært reparert i henhold til standard. Force Technology presenterer
videre en konkret plan for hvordan dette kunne følges opp nærmere, uten at dette ble fulgt opp av
HVAS.

Hjemmel for pålegg
Et pålegg om uavhengig tilstandskontroll vil bli hjemlet i energiloven §§ 9-2 og 10-1 jf.
energilovforskriften § 5-3.

2. Varsel om pålegg om utvidet rapporterings- og varslingsplikt

Nærmere om pålegget som vurderes
Videre vurderer NVE å fatte vedtak om rapporteringsplikt for HVAS til NVE for alle tilfeller av
rørbrudd og lekkasjer i fjernvarmenettet i konsesjonsområdet gjennom kvartalsvise rapporter,
samt plikt til å varsle NVE uten ugrunnet opphold for alle tilfeller av rørbrudd og lekkasjer i Oslo
sentrum, uavhengig av forventet varighet. Utvidet varslingsplikt vil være tidsavgrenset til tre år,
med mulighet for ytterligere forlengelse dersom tilstanden i fjernvarmenettet tilsier dette.
Begrunnelsen hvorfor et slikt pålegg vurderes

Etter bfe § 2-6 Varsling og rapportering skal HVAS uten ugrunnet opphold varsle NVE om
ekstraordinære situasjoner, varslet skal kortfattet beskrive hendelsen. Videre skal HVAS uten ugrunnet
opphold og senest innen tre uker skriftlig innrapportere blant annet avbrudd i fjernvarmeforsyningen i
mer enn 12 timer som berører viktige samfunnsfunksjoner eller et stort antall sluttbrukere.

På bakgrunn av usikkerhet rundt den faktiske tilstanden til fjernvarmenettet i Oslo, mener NVE det er
viktig at tilsynsmyndigheten får tilstrekkelig oversikt over alle tilfeller av rørbrudd og lekkasjer i Oslo i
en tidsavgrenset periode, slik at tilsynsmyndigheten kan gjøre en selvstendig vurdering av tilstanden i
fjernvarmenettet. Dette innebærer at også mindre omfattende hendelser i HVAS fjernvarmenett som
innebærer avbrudd under 12 timer, skal rapporteres kvartalsvis. Oslo sentrum har dessuten en høy
konsentrasjon av kritiske samfunnsfunksjoner. Et pålegg om utvidet varslingsplikt kan sikre at NVE
raskt får informasjon om alle tilfeller av rørbrudd i dette området, uavhengig av omfang og varighet.

Hjemmel for pålegg
Et pålegg om utvidet rapporterings- og varslingsplikt vil bli hjemlet i beredskapsforskriften § 8-2 jf. § 2-
6 tredje ledd.

3. Varsel om pålegg om oppdatering av ROS-analyser og beredskapsplanverk

Nærmere om pålegget som vurderes Side 14
Med utgangspunkt i gjennomført tredjepartskontroll, skal selskapets ROS analyse og
beredskapsplanverk oppdateres. NVE vil i et vedtak fastsette en rimelig frist til å gjennomføre
undersøkelsene og oppdatere beredskapsplanverket (jf avvik 1 og 2).

Begrunnelsen hvorfor et slikt pålegg vurderes
Etter bfe § 2-4 skal HVAS årlig gjennomgå sine ROS-analyser og oppdatere disse ved behov. Videre
skal HVAS etter bfe 2-5 ha et beredskapsplanverk som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser. For å
sikre at analysene og beredskapsplanverket oppdateres på bakgrunn av en eventuell tilstandskontroll,
vurderer NVE også å gi pålegg om slik oppdatering.

Hjemmel for pålegg

Et pålegg om å oppdatere ROS-analyser og beredskapsplanverk vil bli hjemlet i beredskapsforskriften §
8-2 jf §§ 2-4 og 2-5.

Frist for å uttale seg

Det gis frist til å uttale seg om saken innen 20.04.2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger
som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen,
vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken."